Integritetspolicy 2018-05-22T12:17:08+00:00

Integritetspolicy

General Data Protection Regulation (GDPR) är en EU-förordning som ersatt den svenska Personuppgiftslagen (PUL). GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 och gäller hela EU. Det mesta är sig likt från PUL men på hur vi som företag får behandla dina personuppgifter har skärpts.

För oss på Kajs är det viktigt att dina personuppgifter hanteras på ett tryggt och korrekt sätt. Nedan beskrivs när och hur vi sparar dina uppgifter, detta i samband när du själv valt att få våra brevutskick, sms eller e-post.

      Vi samlar mobiltelefonnummer som skickas till vår kundklubb eller lämnats av dig i någon av våra butiker.

      Vi samlar e-postadresser som lämnats av dig i någon av våra butiker.

      Vi samlar namn och adresser till de kunder vars plagg vi säsongsförvarar.

      Vi samlar bara in de uppgifter vi behöver för att kunna erbjuda våra tjänster/produkter och därigenom bedriva vår verksamhet. 

      Vi använder bara de insamlade personuppgifterna enbart för det syfte det samlats in för.

      Vi skyddar de personuppgifter vi samlar in.

      Vi tar bort de personuppgifter vi inte längre behöver.

 

1. Generellt

Nedan beskrivs hur vi på Kajs behandlar och sparar dina personuppgifter.
Vi respekterar din rätt till integritet och vi är måna om att följa gällande regler för dataskydd och skydda dina rättigheter. Vi vill se till att du är medveten om vilka typer av information vi samlar in från dig, hur denna information används och hur vi skyddar den. Denna policy beskriver också dina rättigheter och hur du kan kontakta oss vid frågor om användningen av dina personuppgifter.

 

2. Hur behandlar vi dina personuppgifter?
Kajs samlar in personuppgifter på flera olika sätt och vid flera olika tillfällen bland annat när du själv lämnar dina uppgifter till vår Kundklubb (e-post och mobiltelefonnummer) eller vid förvaring (tjänst), vi samlar aldrig uppgifter i samband med köp av vara.

 

3. Uppgifter vi får från dig 

a: När du anmäler dig till vår kundklubb eller lämnar dina uppgifter för erbjudande etc.

Personuppgifter
Vi sparar enbart: Namn, e-postadress, mobiltelefonnummer, gatuadress, postnummer, ort. OBS: Vi sparar inga personnummer.

Ändamålet med behandlingen
Vi samlar in de uppgifter som behövs för att du till exempel ska kunna prenumerera på erbjudande och nyhetsbrev från oss.

Rättslig grund för behandlingen
Avtal och samtycke.

Lagringstid
Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet.

 

b: Enhetsinformation från vår hemsida

Personuppgifter
Inställningar gällande språk och webbläsare, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via ex. statistikverktyg och nyhetsbrevssystem).

Ändamålet med behandlingen
Tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.

 Rättslig grund för behandlingen
Berättigat intresse.

Lagringstid
Vi lagrar uppgifterna så länge det krävs för att uppfylla ändamålet. 

 

4. Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi lagrar dina personuppgifter på enbart inom EU/EES och på ett tryggt och säkert sätt som förhindrar att utomstående kan ta del av informationen. 

 

5. Dina rättigheter 

 Rätten till återkalla samtycke
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till viss personuppgiftsbehandling. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att upphöra med den behandling för vilken du lämnat ditt samtycke, och vi raderar de personuppgifter som behandlades med stöd av samtycket.

Rätten till rättelse och radering
Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade och kompletterade.
Du har även i vissa fall rätt att få dina personuppgifter raderade, till exempel om de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket de samlades in.

Rätten att göra invändningar och rätt till begränsning av behandling.
Du har rätt att invända mot behandling av dina uppgifter för bland annat direktmarknadsföring och i de fall vi behandlar uppgifterna med den rättsliga grunden att vi har ett berättigat intresse. Du har även rätt att begränsa behandlingen, t.ex. om du anser att uppgifterna inte är korrekta.

Avser det registrerade mobiltelefonnummer kan du själv ta bort dig genom att skicka STOPP-meddelande. Avser det nyhetsbrev eller erbjudande via e-post, har du alltid möjligheten att meddela oss om du inte längre önskar dessa.

 Rätten till dataportabilitet
Du har i vissa fall rätt att få ut de personuppgifter som du har tillhandahållit oss. Uppgifterna lämnas då i ett datorläsbart format, som e-post företrädesvis. 

 

6. Frågor eller klagomål
Vid frågor kring behandlingen av dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-postadress kund@kajs.nu
Tänk på att du alltid anger det registrerade mobilnummer eller e-postadress för att vi skall kunna hjälpa dig.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Personuppgiftsansvarig hos Kajs: Ann-Sofie Johansson

Göteborg 2018-05-25